Usmernenie pre poskytovanie hepatologickej starostlivosti v súvislosti s epidémiou COVID-19

Usmernenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore hepatológia pečene v súvislosti s epidémiou COVID-19 ochorenia (SARS-CoV-2 vírusu) - koronavírusová epidémia.

 

Oficiálne Stanovisko Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  a pracovnej skupiny pre transplantácie pečene

 

Na základe  súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení  koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované ambulantné hepatologické vyšetrenia ako aj vyšetrenia na transplantačných hepatologických ambulanciách.  Súvisí to s vysokým rizikom prenosu nákazy na zdravotnícky personál ako aj na iných pacientov.

Akútne vyšetrenia

 • Na hepatologických ambulanciách odporúčame vykonávať len vyšetrenia akútne zhoršených pacientov. Odporúčame informovať všetkých ostatných „neakútnych“ pacientov o zrušení plánovaných vyšetrení dodaným telefonickým kontaktom alebo priamo na ambulancii, pokiaľ nie je kontakt k dispozícii. Priamy kontakt pacientov so sestrami na ambulanciách odporúčame obmedzovať na minimum.

 

 • U pacientov s nejasnými a malígnymi ložiskovými léziami – hepatocelulárny karcinóm odporúčame pokračovať v diagnostických postupoch, s prihliadnutím na nevyhnutne zmenený prevádzkový režim poskytovateľov a rizikový stupeň samotného pacienta (pozri nižšie). Rovnako odporúčame pokračovať aj v plánovaných výkonoch z onkologickej indikácie - TACE, či RFA a chirurgické výkony. Skutočný rozsah poskytovaných výkonov stanovia jednotlivé zdravotnícke zariadenia individuálne.

 

 

 • U pacientov s potrebou paracentézy odporúčame overiť možnosť realizácie punkcie ascitu ambulantne – podľa možností konkrétneho zdravotníckeho zariadenia. Odporúčame paracentézy vykonávať 3x týždenne, v prípade, že sa jedná o tenzný ascites v priestoroch na to určených. Pred výkonom rovnako odporúčame zhodnotiť riziko COVID-19 infekcie a na základe toho použiť adekvátne OOP. Pacient príde na ambulantnú paracentézu s ochrannou rúškou, s ochrannými rukavicami, ktoré si nebude skladať počas celého výkonu.

 

 • U pacientov vo virostatickej liečbe (Viread, Zeffix, Baraclude) odporúčame pokračovať v preskripcii v prípade platnej schválenej žiadosti elektronicky (eRecept). V prípade skončenia platnosti výnimky je potrebné realizovať odber krvi buď cestou obvodného lekára - Krvný obraz, biochémia - bilirubín celkový, konjugovaný, albumín, AST, ALT, ALP, GGT, celkové bielkoviny, Na,K, urea, kreatinín, INR, PT, aPTT alebo prípadne indikujúcej ambulancie. Ak to umožňuje klinický stav môže byť žiadosť po doručení výsledkov odoslaná do poisťovne bez nutnosti fyzického vyšetrenia pacienta

 

Pacienti s kompenzovanou cirhózou pečene majú stredné riziko ťažkého priebehu ochorenia, pacienti s dekompenzovanou cirhózou pečene majú vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia.

 

Zhodnotenie rizika

Pred vyšetrením pacienta je nutné zhodnotiť riziko prítomnosti COVID-19 ochorenia nasledovnou anamnézou:

a.) Máte/mali ste v posledných 14 dňoch príznaky infekcie dýchacích ciest? (telesná teplota vyššia ako 37,5 st. C, kašeľ, bolesť hrdla, ťažkosti s dýchaním

b.) mali ste vy, alebo Váš rodinný príslušník v posledných 14 dňoch kontakt s pacientom pozitívne testovaným  na COVID-19

c.) boli ste vy, ale niekto z Vašich blízkych za posledných 14 dní v krajine s vysokým výskytom nákazy, či v akejkoľvek cudzej krajine? V súčasnej dobe sa dá každá krajina považovať za vysokorizikovú.

 

Podľa dostupných odpovedí rozdeľujeme pacientov na

 • NÍZKORIZIKOVÝCH -  všetky tri odpovede negatívne
 • STREDNE RIZIKOVÝCH - pacienti so symptómami, ale bez kontaktu s pozit. osobami a bez pobytu v cudzine
 • pacienti bez symptómov, ale s anamnézou kontaktu alebo pobytu v cudzine
 • VYSOKORIZIKOVÝCH -  najmenej jeden zo symptómov a buď kontakt s pozit. osobou alebo pobyt v  cudzine
 • : ak nedokážem odobrať anamnézu, považujem takého pacienta za vysokorizikového!
 • Po zaradení pacienta do jednotlivých skupín mu bude poskytnutá starostlivosť, či už ambulantná, alebo hospitalizačná (na štandardnom oddelení, alebo oddelení pre rizikových pacientov)

 

Priebeh vyšetrenia

Každý pacient bude mať zmeranú teplotu pred vyšetrením.
 1. Počas odoberaní anamnézy, poučení pacienta,  sa bude ošetrujúci personál snažiť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od pacienta t.j. 1 meter  a v ideálnom prípade 2 metre 
 2. Vo vyšetrovacích miestnostiach je prísne zakázaná konzumácia nápojov a jedál
 3. Ochranné pomôcky sú: respirátor N95/FFP2/FFP3, rukavice
 • v prípade potreby pokrývka hlavy, ochranné okuliare alebo štít, ochranný chirurgický plášť
 • u nízkorizikových pacientov možné použiť aj chirurgické rúška

 

Použitie ochranných pomôcok

1) všetkým pracovníkom hepatologických ambulancií odporúčame mať na tvári rúška počas celej pracovnej doby a respirátory počas kontaktu s pacientami.

2) použitie ochranných pomôcok závisí od stratifikácie pacienta

NÍZKORIZIKOVÝ

respirátor FFP3/FFP3, ak tento nie je dostupný možno zvážiť rúška,  ochranné okuliare,  chirurgický plášť, rukavice

STREDNE RIZIKOVÝ, VYSOKORIZIKOVÝ

pokrývka hlavy, respirátor N95 alebo FFP2-3, ochranné okuliare alebo štít, vodeodolný chirurgický plášť,  2 páry rukavíc (spodné a druhé vrchné – na prekrytie cez zápästia až na plášť), poťažne celý ochranný odev

 3) pred každým nasadzovaním osobných ochranných pomôcok dezinfikovať ruky – ideálne alkoholovým roztokom

 

OBLIEKANIE OOP: najprv pokrývka hlavy,  následne plášť, potom maska,  ďalej okuliare a nakoniec rukavice

VYZLIEKANIE OOP: najprv zložíme rukavice,  potom plášť, ďalej okuliare, následne rúšku a nakoniec pokrývku vlasov po vyzlečení ochranných pomôcok opäť dezinfikujeme ruky

Všetky použite ochranné pomôcky (okrem okuliarov) by mali byť zlikvidované

Obrazovú prílohu ako odievať a vyzliekať ochranné pomôcky môžete nájsť na: 

 https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf 

 

späťlogo zdieľať logo