Usmernenie pre pacientov s ochorením pečene v súvislosti s epidémiou COVID-19

Usmernenie pre pacientov s ochorením pečene v súvislosti s epidémiou COVID-19 ochorenia (SARS-CoV-2 vírusu) - koronavírusová epidémia.

 

Oficiálne Stanovisko Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  a pracovnej skupiny pre transplantácie pečene

 

Na základe  súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení  koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované ambulantné hepatologické vyšetrenia ako aj vyšetrenia na transplantačných hepatologických ambulanciách.  Súvisí to s vysokým rizikom prenosu nákazy na zdravotnícky personál ako aj na iných pacientov.

 

Usmernenie v typických situáciách pacientov s ochorením pečene.

 1. Všetci pacienti
  1. Pokiaľ máte ťažkosti typické pre vírusovú infekciu dýchacích ciest(telesná teplota vyššia ako 37,5 st. C, kašeľ, bolesť hrdla, ťažkosti s dýchaním)
  2. mali ste vy, alebo Váš rodinný príslušník v posledných 14 dňoch kontakt s pacientom pozitívne testovaným na COVID-19
  3. boli ste vy, ale niekto z Vašich blízkych za posledných 14 dní v krajine s vysokým výskytom nákazy, či v akejkoľvek cudzej krajine? V súčasnej dobe sa dá každá krajina považovať za vysokorizikovú.

   Kontaktuje svojho praktického lekára telefonicky a oznámte mu tieto skutočnosti, odporučí vám ďalší postup.

 2. Pacienti s cirhózou pečene
  - v prípade stabilného zdravotného stavu bez náhlej zmeny alebo vzniku ťažkostí (bod č. 3) nie je toho času potrebné fyzické vyšetrenie na ambulancii
  - ambulantné kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  -
  v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky.
  - je vhodné podľa možností dodržať pravidelnosť ultrazvukového vyšetrenia 1x za 6 mesiacov, vyšetrenie je vhodné realizovať tam kde zvyčajne a so žiadankou od všeobecného lekára na odporúčanie hepatológa/gastroenterológa. výsledok sonografického vyšetrenia brucha je možné zaslať na ambulanciu emailom/poštou

 3. Pacienti v dispenzári s dekompenzovanou cirhózou pečene
  - pacient sa dostaví na kontrolné vyšetrenie v prípade, že spozoruje prejavy krvácania, nárast obvodu bruchu, spozoruje zníženie močenia, výraznejšie ožltnutie, alebo rodina zaznamená poruchy v spávaní, zvýšenú spavosť.
  - Osobitou situáciu sú
              - porucha vedomia
              - vracanie čerstvej alebo natrávenej krvi, či čierna kolomažovitá stolica
  - tieto situácie si vyžadujú neodkladné vyšetrenie cestou urgentného príjmu/príjmovej ambulancie spádovej nemocnice.

 4. Pacienti so stabilným ochorením pečene, sledovaní/kontrolovaní v hepatologickej ambulancii BEZ zmeny zdravotného stavu
  - ide najmä o pacientov s chronickým stukovatením pečene, alkoholovou chorobou pečene, ale aj v liečbe, alebo po ukončení liečby hepatitídy C
  - plánované kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  - v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky

 5. Pacienti so stabilným ochorením pečene na imunosupresívnej liečbe
  - najmä pacienti s autoimunitnou hepatitídou
  - títo pacienti majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia, preto je nevyhnutné dodržiavanie prísnej sociálnej izolácie. Rovnako je však dôležité pokračovať v liečbe a nevynechávať imunosupresiu pre vysoké riziko aktivácie ochorenia pečene.
  - ambulantné kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  -
  v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky

 6. Pacienti s nezhubnými ložiskami pečene – cysty, hemangiómy, fokálne nodulárne hyperplázie, adenómy
  - pokiaľ Vám bola pri sonografickom vyšetrení oznámená zmena veľkosti ložiska, zašlite výsledok sonografického vyšetrenia na ambulanciu, budete vyrozumený rovnako písomnou formou
 1. Pacienti s nejasnými a malígnymi ložiskovými léziami – hepatocelulárny karcinóm
  - postup je na rozhodnutí konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odporúčame pacientom sa informovať o platnosti objednaných termínov.
  - v niektorých zariadeniach všetky plánované výkony, ako TACE, či RFA a chirurgické výkony u onkologickej indikácie aktuálne pokračujú, výnimočne budú pacientom pridelené nové termíny.
  - V FNsP Banská Bystrica podľa našich informácií sú plánované zákroky, ako TACE, či RFA aktuálne čiastočne pozastavené a prehodnocované individuálne, informujte sa prosím vopred ak máte v tomto období plánovaný nejaký zákrok.

 2. Pacienti s chronickou hepatitídou B vo virostatickej liečbe (Viread, Zeffix, Baraclude)
  - recepty budú v prípade platnej schválenej žiadosti predpisované elektronicky po telefonickej žiadosti.
  - v prípade skončenia platnosti výnimky je potrebné realizovať odber krvi buď cestou obvodného lekára - Krvný obraz, biochémia - bilirubín celkový, konjugovaný, albumín, AST, ALT, ALP, GGT, celkové bielkoviny, Na,K, urea, kreatinín, INR, PT, aPTT alebo prípadne hepatologickej ambulancie. Ak nedošlo k vzniku alebo výraznému zhoršeniu ťažkostí bude žiadosť po doručení výsledkov odoslaná do poisťovne bez nutnosti fyzického vyšetrenia pacienta. 
 1. Pacienti po transplantácii pečene
  -  najrizikovejšia skupina, prosím dodržiavať striktné karanténne opatrenia!!!
  - v prípade potreby opustenia bydliska – noste ochranné pomôcky – rúšky, respirátory, rukavice, pokiaľ nie je potrebné bydlisko z vážnych dôvodov opustiť, ostaňte v domácom prostredí, vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s rizikovými osobami. 
  1) stabilizovaní pacienti po transplantácii pečene – v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky, po stabilizácii situácie Vám bude po telefonickom dohovore, alebo prostredníctvom email stanovený nový kontrolný termín
  2) pacienti prepustení z hospitalizácie po transplantácii pečene – pokiaľ Vám lekár nariadi ambulantnú kontrolu, je potrebné dostaviť sa na vyšetrenie, nezabúdajte na nutnosť ochranných pomôcok!!!
  3) Pacienti po transplantácii pečene s novovzniknutými ťažkosťami – kontaktuje lekára transplantačného centra telefonicky počas pracovného času, ktorý Vás náležite usmerní
  - HEGITO, 2. Interná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica tel. č. – 0917 643 483
  - 1. Interná klinika SZU, Bratislava, Kramáre tel. č. - 02/59542439 al. 02/59542438

 2. Čakatelia na transplantáciu pečene (pacienti s dekompenzovanou cirhózou) a pacienti v príprave na zváženie transplantácie pečene v FNsP Banská Bystrica
  - pokiaľ ste v medzičase absolvovali nejaké odporúčané vyšetrenia, zašlite ich výsledok (scan) na adresu transplantačného koordinátra adropcova@nspbb.sk (v súlade s odporúčaním GDPR prekryte prosím Vaše identifikačné údaje – meno a priezvisko)

 

Ak musíte prísť osobne na hepatologickú ambulanciu, príďte vždy s ochrannou rúškou, s ochrannými rukavicami.

späťlogo zdieľať logo