SYMPÓZIUM Quo vadis hepatológia – slovenská a svetová?

Slovenská hepatologická spoločnosť, o. z. SLS
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. SLS
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU

pri príležitosti 20. výročia vzniku odboru hepatológia na Slovensku
a pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozefa Holomáňa, CSc.
pod spoločnou záštitou prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU v Bratislave
a Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., prezidenta SLS
20. februára 2018, 14:00 - 17:30
SZU v Bratislave, Limbová 12-14, Aula Prof. Dionýza Diešku


zdieľať logo