prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

         S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.7.2023 zomrela vo veku 90 rokov pani profesorka MUDr.Marie Brodanová, DrSc. Položila základy a po dlhú dobu udávala smer nielen českej ale aj slovenskej hepatológie. Preto navždy ostáva zapísaná v našich mysliach ako česko- slovenská Sheila Scherlock.
 
Česť jej pamiatke.
Sylvia Dražilová, za výbor SHS
 
 

 
 
Prof. Marie Brodanová se narodila 2. dubna 1933 ve Slapech nad Vltavou. Po získání základního vzdělání maturovala na prestižním Akademickém gymnáziu v Praze v roce 1951. Tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala s vyznamenáním, promovala v roce 1958. Po třech letech praxe na interním oddělení nemocnice v Příbrami byla přijata jako asistentka prof. Hoeniga ve Výzkumné laboratoři pro patofyziologii krvetvorby a jater na I. interní klinice 1. LF UK. Tím byla předurčena její další specializace v oblasti hepatologie. Do roku 1966 úspěšně složila obě atestace z vnitřního lékařství a obhájila titul kandidáta lékařských věd. Další rychlý posun v akademické kariéře následoval od druhé poloviny 80. let, kdy na podzim roku 1986 úspěšně habilitovala a stala se docentkou vnitřního lékařství. Doktorskou disertaci (s titulem DrSc.) obhájila v roce 1990 a v září roku 1992 byla pro obor vnitřní lékařství jmenována profesorkou Univerzity Karlovy. Na I. interní klinice, pracovala více než 51 let a po revoluci v roce 1989 působila řadu let ve funkci zástupkyně přednosty.
 
Prof. Brodanová se po celou dobu své odborné kariéry věnovala hepatologii jak po stránce výzkumné, tak i diagnosticko-léčebné. Přispěla k rozvoji tohoto oboru v České republice i v zahraničí. Dosvědčuje to její opakované zvolení do výboru České hepatologické společnosti a prestižní členství v Evropské asociaci pro studium jater (EASL). Bohaté výsledky své výzkumné práce publikovala ve více než 330 časopiseckých sděleních v domácím i zahraničním písemnictví. Mimoto byla autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a skript. Prof. Brodanová byla nejen odbornicí v oblasti onemocnění jater, ale i vynikající internistkou. Řadu let byla místopředsedkyní České internistické společnosti a významně se podílela na prosazení zásadních změn v tomto oboru. Její pečlivost a systematičnost ji předurčily, aby se kromě spoluautorství úspěšně podílela na editorské a redaktorské přípravě skript i velkých monografií, jako například opakovaně vydávané učebnice Vnitřní lékařství (s hlavními editory nejprve prof. Kordačem a následně prof. Klenerem). Za svůj život získala řadu ocenění, mezi něž patří například Čestné členství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Čestné členství České hepatologické společnosti, Čestné členství České internistické společnosti, Cena České hepatologické společnosti, Cena České internistické společnosti, Medaile J. E. Purkyně, ocenění 1. lékařské fakulty UK a další.

Prof. Brodanová byla excelentní medicínskou a vědeckou osobností, s příkladným přístupem k plnění všech úkolů, schopna řešit i složité pracovní a organizační situace. Byla vynikající a oblíbenou vysokoškolskou učitelkou studentů medicíny i školenců v rámci postgraduálního
vzdělávání. V neposlední řadě byla velkým člověkem, s hluboce lidským přístupem k pacientům, jejich rodinám, studentům i ke svým spolupracovníkům. V osobnosti prof. Brodanové ztrácíme mimořádně oblíbenou a ceněnou lékařku, učitelku a dobrou přítelkyni.

Za všechny bývalé spolupracovníky Marek Trněný

Čest její památce!

Rozloučení s prof. MUDr. Marií Brodanovou, DrSc. se bude konat v pátek
14. července 2023 v 10:00 ve Velké obřadní síni krematoria Praha – Strašnice.

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
121 08, Praha 2, Kateřinská 32
 
 
späť logo zdieľať logo