Vedecké granty SHS

Vedecké granty SHS SLS

 

 1. Formálne a odborné podmienky na udelenie grantu SHS SLS

 

Na základe rozhodnutia výboru SHS bude SHS poskytovať grantové finančné prostiredky na podporu výskumu v oblasti hepatológie. Každoročne budú podporené 2 vedecké projekty s max. príspevkom 5000 resp. 3000 Eur. O pridelení grantu rozhodne Grantová komisia SHS s následnou ratifikáciou výborom SHS. Rozhodnutia budú zverejňované na výročnej konferencii spoločnosti – Májových hepatologických dňoch a finančné prostriedky budú pridelené na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

 

Podmienky pridelenia grantu:

 1. Žiadateľ resp. zodpovedný riešiteľ projektu je členom SHS SLS.
 2. Vedecké zameranie projektu patrí odborne do oblasti hepatológie.
 3. Žiadateľ podá písomnú Žiadosť o grant SHS, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti, najneskôr do 31.3. príslušného roka (rozhoduje dátum elektronického zaslania).
 4. Žiadosť je potrebné zaslať písomne aj elektronicky na e-mailovú adresu vedeckého sekretára SHS - drazilova.s@nemocnicapp.sk

 

Obsahové a formálne náležitosti žiadosti o grant:

 1. Názov projektu
 2. Zodpovedný riešiteľ – meno, priezvisko, tituly, pracovisko, telefonický a mailový kontakt
 3. Zoznam ostatných riešiteľov – mená, priezviská, tituly, pracoviská, telefonické a mailové kontakty
 4. Anotácia projektu (max. 200 slov)
 5. Vedecké ciele projektu v bodoch (max. 200 slov)
 6. Súčasný stav problematiky (max. 300 slov, vhodné aj literárne citácie)
 7. Návrh postupu riešenia projektu (max. 300 slov, potrebné uviesť metodiku a odhad veľkosti súboru pacientov alebo vzoriek)
 8. Plánované využitie finančných prostriedkov so zdôvodnením (max. 200 slov)
 9. Plánované výstupy do 3 rokov od ukončenia projektu (publikácie, prednášky, postery)
 10. Dátum a podpis zodpovedného riešiteľa.
 11. Maximálny rozsah žiadosti sú 4 strany (Times New Roman 12, riadkovanie 1)

 

 

 1. Kritériá hodnotenie vedeckou komisiou SHS

 

Pri posudzovaní projektu sa budú brať do úvahy nasledovné kritériá:

 1. riešenie doteraz pridelených projektov SHS žiadateľom a splnenie ich cieľov
 2. orginalita projektu
 3. očakávaný prínos projektu
 4. reálnosť splnenia cieľov (odborná, časová aj finančná)
 5. riešiteľský kolektív

 

Po pridelení finančných prostriedkov bude prebiehať samotná realizácia projektu (cca. 12 mesiacov od pridelenia). Po ukončení projektu (najneskôr do 1 mesiaca) vypracuje zodpovedný riešiteľ Záverečnú správu v rozsahu max. 2 strán so zhodnotením splnenia cieľov, realizovaných a plánovaných výstupov a analýzov použitia finančných prostriedkov.

V prípade, že zodpovedný riešiteľ má záujem podať aj ďalšiu žiadosť o grant SHS nasledujúci rok, musí odovzdať tzv. Predbežnú záverečnú správu v rovnakej štruktúre za prebiehajúci resp. končiaci projekt najneskôr do 31.3. daného roku (t.j. spolu s novou žiadosťou na ďalší grantový projekt) nezávisle od dátumu ukončenia prebiehajúceho projektu. Táto správa je súčasťou hodnotenia novej žiadosti.

 

Grantová komisia SHS vyhodnotí splnenie cieľov projektu na základe Záverečnej správy a v období nasledujúcich 3 rokov bude kontrolovať splnenie plánovaných publikačných a prezentačných výstupov uvedených v pôvodnej žiadosti o projekt.

 

V prípade nesplnenia cieľov projektu nebude možné uvedenému riešiteľovi ani jeho pracovisku opätovne prideliť grantové prostriedky po dobu najmenej 5 nasledujúcich rokov.

späť logo zdieľať logo